Instrukcja dla Autorów
Wymogi edytorskie/szablon
Formularz zgłoszenia artykułu/afiliacja/
Ghostwriting/guest authorship

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe pod względem tematyki, stanowią oryginalny wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, nazewnictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim – bez uzgodnienia z autorem.

Artykuł należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i nazewnictwem. Zastosowane skróty winny być wyjaśnione w tekście.

Prace niezakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzór oświadczenia poniżej.

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: wydawnictwo@konsorcjum.edu.pl wraz z oświadczeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie.

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac.

Zasady wydawnicze dla autorów

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 12 stron A4, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo. Praca powinna być napisana w edytorze Word 2003 lub nowszym. Sporządzenie przypisów, wykazu literatury, indeksów jest obowiązkiem autora.

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji.

Obowiązujący układ artykułu

 

Imię i nazwisko – czcionka TNR, 13 pkt, pogrubiona, umieszczone po lewej stronie.

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka TNR, 16 pkt, pogrubiona, wyśrodkowany, interlinia wielokrotnie 1,5; odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt.

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka TNR, 13 pkt, pogrubione, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15; odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.

Streszczenie pracy – w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać od 3 do 10 słów – czcionka TNR 10 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15; odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.

Streszczenie pracy  ̶  w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 6 słów w języku angielskim – TNR 10 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15; odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.

Tekst główny pracy:

 • powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury;
 • czcionka TNR 12 pkt, interlinia wielokrotne 1,5; odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt;
 • z marginesami 2,5 cm;
 • ujednolicona i ciągła numeracja;
 • kursywa i pogrubienie jako wyróżnienie w tekście;
 • nie wolno stosować podkreśleń liter, wyrazów i zdań oraz „twardych” spacji.

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 0,63 cm.

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map:

 • numery oznaczone cyframi arabskimi;
 • tytuł czcionka TNR 10 pkt, interlinia wielokrotne 1,15, przed 12 po 6 pkt;
 • źródło – czcionka TNR 10 pkt, kursywa, interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt;
 • tekst tabeli czcionka TNR 10 pkt – interlinia pojedyncza – przed 0 po 0 pkt;
 • wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B5 (12,5 x 18,5 cm);
 • tytuły tabel i ich treść w osobnym pliku.

Materiały graficzne (rysunki, wykresy, diagramy itp.):

 • wykonywane techniką komputerową z wykorzystaniem oprogramowania pracującego w środowisku Windows, np. Corel Draw, Excel, Photoshop;
 • zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową;
 • rysunki w tekście podstawowym powinny znajdować się blisko miejsca, którego dotyczą;
 • podpisy pod rysunkami czcionka TNR 10 pkt;
 • rysunki powinny być dostarczone w oddzielnych plikach zapisane z rozszerzeniem PDF, JPG lub CDR wraz z opisem i numeracją zgodną jak w pracy;
 • rysunki i fotografie pochodzące z Internetu (rozdzielczość 300 dpi), jeśli są chronione prawem autorskim niezbędna jest zgoda autora;
 • fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu albo w formie plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Wzory matematyczne:

 • preferowane są jednostki SI;
 • kursywa (czcionką pochyłą): zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy;
 • czcionka prosta: cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne;
 • należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma znaleźć się cyfra 0, a gdzie litera O;
 • litera łacińska „v” (u) i grecka „v” (n) powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku;
 • w całym tekście oznaczenia należy konsekwentnie pisać czcionką prostą lub kursywą.

W tekście należy stosować jednostki i pisownię z obowiązującym międzynarodowym zapisem układu SI. Wszystkie nazwy łacińskie należy zapisywać kursywą (pismo pochyłe).

Wydawnictwo nie weryfikuje tłumaczeń.

Cytaty

 • pisane pismem prostym ujętym w cudzysłowy, z podaniem źródła cytowania;

„Cytaty można pisać pismem prostym ujętym w cudzysłowy”1.

 • lub wyróżnione kursywą (bez cudzysłowu), z podaniem źródła cytowania;

Cytaty można pisać kursywą1.

 • numeracja przypisów jednolita w obrębie całej publikacji.
 • przypisy dolne, w przypisach inicjał imienia jest przed nazwiskiem, należy podać numer strony, z której pochodzi cytat.

Przykład:

Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa 2008, s. 56.

Literaturę należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:

 • opis książki  ̶  nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł publikacji (kursywą), wydawca, miejsce wydania, rok wydania;

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa 2008.

Lemire L., Maria Skłodowska-Curie, tłum. G. Schirmer, J. Schirmer, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2017.

Polszczyzna piękna i poprawna, red. S. Urbańczyk, wyd. 1, Wrocław 1963.

 • opis artykułu w czasopiśmie – nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer zeszytu;

Kubik K., Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 25 (98).

 • akty normatywne;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1974 nr 24 poz. 141.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 1994 nr 24 poz. 83.

 • strona internetowa  ̶  należy podać dokładny jej adres i datę udostępnienia.

Tytuł ze strony www, http://www.onet.pl/ [data dost. 25.05.2020].

OECD, Strategia Zrównoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org [data dost. 12.06.2020].

Wytyczne dla autorów General and technical requirements for work preparation

Ipso-Facto-Zasady-wydawnicze-dla-autorow.docx

Wkład-poszczególnych-autorów.docx