1. W czasopiśmie naukowym Ipso Facto publikowane są oryginalne prace naukowe, odpowiadające jego profilowi.
2. Prace, które nie są zgodne z profilem Ipso Facto, zostają odrzucone podczas wstępnej oceny, a Autor otrzymuje informację o niedopuszczeniu artykułu do dalszej oceny.
3. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki Autora artykułu.
4. Recenzja jest dokonywana w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
5. Recenzje mają formę pisemną i sporządzane są na przyjętym formularzu. Formularz recenzji jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
6. W przypadku, gdy recenzje sugerują Autorowi poprawki, wówczas Redakcja przekazuje Autorowi uwagi recenzenta.
7. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne, wówczas Redakcja informuje o tym Autora, a artykuł nie jest publikowany.
8. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie skrajne recenzje, decyzję co do publikacji może podjąć Rada Naukowa Ipso Facto.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych zeszytów nie są ujawniane, a raz w roku publikowana jest lista recenzentów.

Można zgłosić pracę już zrecenzowaną.